Nhìn lại: Ludovic Giuly Vs Cadiz (Tháng 12/2005)

Xem khoảnh khắc ở đây.

Nhìn lại: Ludovic Giuly Vs Cadiz (Tháng 12/2005)

Xem khoảnh khắc ở đây.